Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Tworzymy Fundację Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm posługującą się też nazwą skróconą "A.Ś.A.", która swoją działalność rozpoczęła dnia 01.02 2013 roku poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Założycielami fundacji są Tomasz Zielonka i Joanna Ocypa...

Wolontariat

Wolontariat

Fundacja realizuje swoje cele również poprzez organizację wolontariatu. Jeśli jesteś zainteresowany tego rodzaju współpracą, skontaktuj się z nami. nr tel. 502 295 403 Sekretarz Fundacji "A.Ś.A." Joanna Ocypa.

Sens

Sens

"Rozsądkowe myślenie jest jedynym źródłem prawdy które posiadamy. Pewnym jest zatem wszystko, co rozsądek jasno i wyraźnie widzi." - Kartezjusz

Za cele Fundacja przyjmuje:

 • Popieranie dynamicznego i wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz postępu cywilizacyjnego i demokracji w Polsce, czego warunkiem jest świecka, nowoczesna i dostępna dla wszystkich edukacja w której rozum jest ważniejszy niż wiara, oraz poszukiwanie prawdy obiektywnej i szukanie naukowego poglądu na świat w duchu szeroko pojętego humanizmu.
 • Przeciwdziałania w dążeniach kleru do uzyskania instytucjonalnego wpływu na życie społeczne, polityczne i kulturalne.
 • Prowadzenie kampanii społecznej mającej na celu urzeczywistnienie konstytucyjnego zapisu o rozdziale wszelkich związków wyznaniowych od państwa, co przyczynić się ma do istnienia świeckiego, uniwersalnie wykształconego, a tym samym zamożnego społeczeństwa.
 • Niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym problemem wykluczenia społecznego, a w szczególności osobom doświadczającym przejawów dyskryminacji zarówno wskutek niedorozwoju właściwego ustawodawstwa, jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów.

   

 •  

 • Udzielanie bezwzględnej pomocy osobom, rodzinom które są przedmiotem niszczącego działania innych osób lub społeczności np. przemocy, szantażu, indoktrynacji.

   

 •  

 • Działanie na rzecz ujawniania i zapobiegania patologiom powstających z różnic kulturowych, wynikających z płci, rasy, pochodzenia etnicznego, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej.

   

 •  

 • Wspieranie społecznych inicjatyw w dążeniu do równouprawnienia osób i grup, zapobiegania ich izolacji, dyskryminacji i ostracyzmu, a w szczególności ochrony praw człowieka jako najważniejszej jednostki społecznej, z wyróżnieniem kobiet i dzieci.

   

  Wsparcie materialne Fundacji “A.Ś.A.”

  Każdy może przyczynić się do rozwoju i realizacji celów Fundacji przekazując jej 1 % podatku dochodowego 

  wpisując nr KRS 0000 404 812, cel: ‘FUNDACJA ASA’ oraz kwotę, jaką przekazujesz Fundacji, 

  lub dokonując wpłaty na konto bankowe

  Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

  Z siedzibą w Lublinie

  NIP: 9462642619

  Bank BGŻ S.A. w Warszawie

  86 2030 0045 1110 0000 0259 2240

  Tytuł wpłaty: Darowizna

   

  Dla przelewów z zagranicy:

  IBAN PL86203000451110000002592240

  SWIFT GOPZPLPW

   

  Fundacja dysponuje dochodami z darowizn, spadków i zapisów zgodnie z wolą spadkodawców i donatorów.

  Każda, nawet symboliczna kwota przekazana Fundacji „A.Ś.A” będzie przeznaczona na jej główne cele statutowe.

  Dziękujemy za wsparcie.