Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Tworzymy Fundację Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm posługującą się też nazwą skróconą "A.Ś.A.", która swoją działalność rozpoczęła dnia 01.02 2013 roku poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Założycielami fundacji są Tomasz Zielonka i Joanna Ocypa...

Wolontariat

Wolontariat

Fundacja realizuje swoje cele również poprzez organizację wolontariatu. Jeśli jesteś zainteresowany tego rodzaju współpracą, skontaktuj się z nami.

Świeckość

Świeckość

„Kościół Powinien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród powinien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć odwołując...

Antyklerykalizm

Antyklerykalizm

Antyklerykalizm jest ideologią społeczno-polityczną przeciwstawną do klerykalizmu, krytyczną wobec przywilejów lub władzy kleru w przestrzeni publicznej poza miejscami kultu. Podstawą antyklerykalizmu jest sprzeciw wobec niektórych przejawów działalności duchowieństwa, a szerzej instytucji wyznaniowych i religijnych. Niezgoda na wpływ tych...

Ateizm

Ateizm

Jeśli powiem, że gdzieś tam, między Marsem i Jowiszem krąży po orbicie okołosłonecznej Niewidzialny Różowy Jednorożec, i choć absolutnie nikt nie potrafi udowodnić, że to twierdzenie jest nieprawdziwe, to jednak słusznie zostanę wyśmiany za nonsensowność takiego twierdzenia. Gdyby...

Sens

Sens

"Rozsądkowe myślenie jest jedynym źródłem prawdy które posiadamy. Pewnym jest zatem wszystko, co rozsądek jasno i wyraźnie widzi." - Kartezjusz

TWÓJ 1% OSIĄGNIE WŁAŚCIWY CEL

2017-02-01

blog_img

Mimo, iż nasza organizacja nie posiada

jeszcze statusu OPP, to dzięki partnerskiemu porozumieniu pomiędzy Fundacją A.Ś.A. a Centrum Inicjatyw Lokalnych, możesz przekazać swój 1 % podatku dochodowego na naszą Fundację. Należy tylko wpisać w konkretnej rubryce PIT-u cel szczegółowy: “FUNDACJA ASA”, numer KRS: 0000 215 720 oraz kwotę, jaką przekazujesz naszej Fundacji. Wypełniając PIT-37 będzie to pole numer 124 i 125.

Pamiętaj, iż nasze cele to:

Popieranie dynamicznego i wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz postępu cywilizacyjnego i demokracji w Polsce, czego warunkiem jest świecka, nowoczesna i dostępna dla wszystkich edukacja w której rozum jest ważniejszy niż wiara, oraz poszukiwanie prawdy obiektywnej i szukanie naukowego poglądu na świat w duchu szeroko pojętego humanizmu.

Przeciwdziałania w dążeniach kleru do uzyskania instytucjonalnego wpływu na życie społeczne, polityczne i kulturalne.

Prowadzenie kampanii społecznej mającej na celu urzeczywistnienie konstytucyjnego zapisu o rozdziale wszelkich związków wyznaniowych od państwa, co przyczynić się ma do istnienia świeckiego, uniwersalnie wykształconego, a tym samym zamożnego społeczeństwa.

Niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym problemem wykluczenia społecznego, a w szczególności osobom doświadczającym przejawów dyskryminacji zarówno wskutek niedorozwoju właściwego ustawodawstwa, jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów.

Udzielanie bezwzględnej pomocy osobom, rodzinom które są przedmiotem niszczącego działania innych osób lub społeczności np. przemocy, szantażu, indoktrynacji.

Działanie na rzecz ujawniania i zapobiegania patologiom powstających z różnic kulturowych, wynikających z płci, rasy, pochodzenia etnicznego, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej.

Wspieranie społecznych inicjatyw w dążeniu do równouprawnienia osób i grup, zapobiegania ich izolacji, dyskryminacji i ostracyzmu, a w szczególności ochrony praw człowieka jako najważniejszej jednostki społecznej, z wyróżnieniem kobiet i dzieci.