Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm

Tworzymy Fundację Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm posługującą się też nazwą skróconą "A.Ś.A.", która swoją działalność rozpoczęła dnia 01.02 2013 roku poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Założycielami fundacji są Tomasz Zielonka i Joanna Ocypa...

Wolontariat

Wolontariat

Fundacja realizuje swoje cele również poprzez organizację wolontariatu. Jeśli jesteś zainteresowany tego rodzaju współpracą, skontaktuj się z nami.

Świeckość

Świeckość

„Kościół Powinien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród powinien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć odwołując...

Antyklerykalizm

Antyklerykalizm

Antyklerykalizm jest ideologią społeczno-polityczną przeciwstawną do klerykalizmu, krytyczną wobec przywilejów lub władzy kleru w przestrzeni publicznej poza miejscami kultu. Podstawą antyklerykalizmu jest sprzeciw wobec niektórych przejawów działalności duchowieństwa, a szerzej instytucji wyznaniowych i religijnych. Niezgoda na wpływ tych...

Ateizm

Ateizm

Jeśli powiem, że gdzieś tam, między Marsem i Jowiszem krąży po orbicie okołosłonecznej Niewidzialny Różowy Jednorożec, i choć absolutnie nikt nie potrafi udowodnić, że to twierdzenie jest nieprawdziwe, to jednak słusznie zostanę wyśmiany za nonsensowność takiego twierdzenia. Gdyby...

Sens

Sens

"Rozsądkowe myślenie jest jedynym źródłem prawdy które posiadamy. Pewnym jest zatem wszystko, co rozsądek jasno i wyraźnie widzi." - Kartezjusz

FUNDACJA   ATEIZM -  ŚWIECKOŚĆ  -  ANTYKLERYKALIZM

                                                                                     

                                                             STATUT                                                                                                                                                                                                                

I. Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm, zwana dalej fundacją, ustanowioną przez Tomasza Zielonkę i Joannę Ocypę, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Alicję Deczkowską w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. F. Chopina pod nr 7 lok. 2, działa na podstawie przepisów ustaw: ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.); ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja nie jest związana z żadnymi organizacjami politycznymi i związkami wyznaniowymi.

3. Fundacja, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, ma osobowość prawną.

4. Siedzibą fundacji jest miasto Lublin.

5. Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza jej granicami.

6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

7. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

8. Fundacja ma prawo posługiwać się nazwą skróconą: „A.Ś.A.”

9. Fundacja używa pieczęci z napisem zawierającym jej nazwę, nazwę skróconą, siedzibę oraz danymi identyfikującymi fundację.

10. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

11. Dla realizacji swojego celu fundacja może tworzyć oddziały i filie.

12. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

13. Fundacja, dla realizacji jej celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą.

14. Działalność statutowa jest działalnością podstawową fundacji.

15. Organem nadzorującym fundację jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

II. Cele i zasady działania fundacji

16. Misją fundacji jest popieranie dynamicznego i wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz postępu cywilizacyjnego i demokracji w Polsce, czego warunkiem jest świecka, nowoczesna i dostępna dla wszystkich edukacja w której rozum jest ważniejszy niż wiara, oraz poszukiwanie prawdy obiektywnej i szukanie naukowego poglądu na świat w duchu szeroko pojętego humanizmu.

17. Przeciwdziałania w dążeniach kleru do uzyskania instytucjonalnego wpływu na życie społeczne, polityczne i kulturalne.

18. Prowadzenie kampanii społecznej mającej na celu urzeczywistnienie konstytucyjnego zapisu o rozdziale wszelkich związków wyznaniowych od państwa, co przyczynić się ma do istnienia świeckiego, uniwersalnie wykształconego, a tym samym zamożnego społeczeństwa.

19. Niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym problemem wykluczenia społecznego, a w szczególności osobom doświadczającym przejawów dyskryminacji zarówno wskutek niedorozwoju właściwego ustawodawstwa, jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów.

20. Udzielanie bezwzględnej pomocy osobom, rodzinom które są przedmiotem niszczącego działania innych osób lub społeczności np. przemocy, szantażu, idoktrynacji.

21. Działanie na rzecz ujawniania i zapobiegania patologiom powstających z różnic kulturowych, wynikających z płci, rasy, pochodzenia etnicznego, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej.

22. Wspieranie społecznych inicjatyw  w dążeniu do równouprawnienia osób i grup, zapobiegania ich izolacji, dyskryminacji i ostracyzmu, a w szczególności ochrony praw człowieka jako najważniejszej jednostki społecznej, z wyróżnieniem kobiet i dzieci.

23. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)  promocję i organizację wolontariatu,                                                                                                                                                                                                 

b)  działalność charytatywną,                                                                                                                                     

c)  wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,                                                                                    

d)  inicjowanie, organizowanie, koordynowanie oraz uczestnictwo w programach, zdarzeniach,  imprezach wspierających osiągnięcie celów fundacji,                                                                                                                                                         

e)  wspólpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji,                                                                                                              

f)  wspieranie innych osób i instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami fundacji,                   

g)  organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,                                                         

h)  organizowanie akcji i kampanii społecznych i informacyjnych,                                                                

i)  przyznawanie stypendiów naukowych dla młodzieży.                                                                                             

j)  Inspirowanie współdziałania na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność kulturalna, oświatowa w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 

III. Majątek i dochody fundacji

24. Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) jak też inne mienie nabyte przez fundację w toku jej działalności, z czego 1.000 zł (tysiąc złotych) Fundatorzy przeznaczają na działalność gospodarczą fundacji.

25. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

26. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa   składa Zarząd fundacji.

27. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

28. Dochody fundacji pochodzą z:

a)  darowizn, spadków i zapisów,

b)  dotacji, subwencji oraz innych nieodpłatnych przysporzeń,                                                                                

c)  dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,                                                                                                                

d)  odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,                                                                                       

e)  dochodów ze zgromadzonego przez Fundację majątku, oraz z prowadzonej przez nią działalność gospodarczą.                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

IV. Organy fundacji

29. Organami fundacji są:  Zarząd Fundacji, i Rada Fundacji.                                                                                                                                                        

                                                              

ZARZĄD FUNDACJI

30. Zarząd Fundacji składa się z 1 - 5 osób powoływanych przez Radę Fundacji.

31. Pierwszego Prezesa Zarządu powołuje Rada Fundacji.

32. Kolejnych Prezesów Zarządu powołuje Rada Fundacji.

33. Zarząd Fundacji w całości, lub jego poszcególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

34. Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

35.Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem ustalonym w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Fundacji.

36. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie Zarządu majątkiem fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

g) Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności fundacji.

 

 

RADA FUNDACJI

37. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym fundacji.

38. Rada Fundacji składa się z minimum trzech członków.

39. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy, lecz tylko wtedy, gdy nie zostaną oni powołani w skład Zarządu Fundacji.

40. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

41. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

42. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

43. W razie powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą do Zarządu Fundacji, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.

44. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady,reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

45. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

46. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

47. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

48. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

49. Fundatorom przysługuje prawo zrzeczenia się członkostwa w Radzie lub zawieszenia swojego udziału w pracach Rady.

50. Szczegółowy tryb i zasady pracy Rady określa jej regulamin.

51. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z fundacją.

52. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

53. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,

b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

c) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

d) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

e) wytyczanie głównych kierunków działalności fundacji,

f) nadzór nad działalnością Fundacji,

g) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji fundacji.

54. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności fundacji,

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej fundacji.

 

 

 

 

 

V. Sposób reprezentacji

55. Do składania oświadczeń woli i reprezentowania jej na zewnątrz, upoważniony jest każdy z członków Zarządu Fundacji, z wyjątkiem spraw majątkowych, w których wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa.

 

 

 

 

 

VI. Postanowienia końcowe

56. Symbolem/logo fundacji jest znak graficzny, którego wzór uchwałą zatwierdza Zarząd Fundacji, i po zarejestrowaniu podlega ochronie prawnej.

57. Członkowie władz fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej, i nie ręczą swoim majątkiem za zobowiązania fundacji.

58. Wszelkie zmiany Statutu dokonywane być mogą w drodze uchwały Zarządu Fundacji, przy czym wymagają dla swej ważności zgody Rady Fundacji wyrażonej w formie uchwały. Zmiany te nie mogą naruszać w istotny sposób celów fundacji.

59. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów, co wymaga uchwały Rady Fundacji podejmowanej na wniosek Zarządu.

60. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

61. Likwidację fundacji przeprowadza Zarząd, lub powołany przez Zarząd likwidator.

62 . Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji fundacji przeznacza się na cele statutowe fundacji.